ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SKUPINĚ APART

Článek 1. Zásada ochrany osobních údajů

1. Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů ve skupině Apart je komplexně definovat aktivity v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů shromážděných v souvislosti s poskytováním služeb nebo prodejem produktů prováděnými společností:
a. Apart sp. z o.o. ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las,
b. E-R2 společnost s ručením omezeným S.K.A., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las;
c. E-R2 sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las;
d. R2 Center sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las
(dále společně jen "skupina Apart").
2. Správcem osobních údajů, tj. subjektem skupiny Apart, který rozhodne, jak budou osobní údaje používany, je vždy osoba poskytující danou službu (nebo prodej). V případě pochybností, při identifikaci tohoto subjektu, se konkrétní určení správce osobních údajů nachází v pravidlech, kterými se vymezují zásady poskytování této služby (nebo prodeje).
3. Správce si pečlivě vybírá a používá příslušná technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů. Osobní údaje, které se týkají zákazníků a dalších osob, jejichž údaje zákazník nahlásil, jsou chráněny správcem před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, jakož i pfed dalšími případy jejich zveřejnění nebo ztráty nebo neoprávněných úprav uvedených údajů a informací.
4. Příjemci osobních údajů jsou osoby, které pracují ve skupině Apart, které jsou odpovědné za údržbu webových stránek www.apart.eu a subjekty, které v této oblasti poskytují služby skupině Apart (např. společnosti, které poskytují služby doručování na internetu, subjekty, které poskytují server). Příjemci mohou být také subjekty oprávněné k přijímání údajů podle příslušných právních předpisů, včetně příslušných soudních orgánů.

Článek 2.  Základ pro zpracování osobních údajů

1. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, avšak nedostatek údajů může ztěžovat nebo zabránit správnému provedení služby či prodeji nebo poprodejnímu servisu.
2. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě: a) souhlasu zákazníka s pravidly dané služby nebo prodeje, b) uzavření smlouvy se zákazníkem nebo c) oprávněného zájmu správce (např. ochrana proti možným nárokům nebo v případě údajů třetích stran poskytnutých zákazníky - uvedení adresy jiné osoby pro doručení).
3. Správce může zpracovávat údaje třetích stran zpřístupněných zákazníky pro účely komunikace, doporučování, užívání služeb administrátora, včetně uzavření nebo plnění smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím nástrojů dostupných na internetových stránkách www.apart.eu. Uvedením takových údajů zákazník prohlašuje, že získal potřebný souhlas od osoby, jejíž údaje zadává správci.
4. Údaje o zákaznících mohou být zpřístupněny jiným zákazníkům, pokud je to nutné k provedení smlouvy.

Článek 3.  Rozsah zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje zpracovává správce v souladu se zákonem a pouze pro účely související s jeho činností nebo činností skupiny Apart, uzavřením a prováděním kupních smluv (zpracování transakcí prodeje produktů, komunikace se zákazníky a zpracování reklamací), provozováním věrnostního programu, jakož i archivací provedených služeb nebo transakcí.
2. Údaje poskytované zákazníkem slouží k zasílání informací o skupině Apart, správci a jeho službách zákazníkům, provozování služeb poskytovaných správcem a také pro statistické účely.
3. Správce může používat IP adresy shromážděné během internetového připojení za účelem ochrany zájmů zákazníků nebo objasnění faktické situace při řešení sporů, nesrovnalostí nebo podvodů a také při technických problémech souvisejících se správou serverů. se navíc používají ke shromažďování obecných, statistických demografických informací (např. o regionu, ze kterého je spojení provedeno pro určení výchozího jazyka uživatelského rozhraní pro danou oblast).
4. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k provedení objednávek nebo k vedení účtu zákazníka na adrese www.apart.eu. Po uplynutí této doby mohou být údaje zpracovávány na základě: právní odpovědnosti správce (např. v oblasti ukládání účetních dokladů) nebo právně oprávněného zájmu (ochrana proti možným nárokům, které mohou vzniknout správci).
5. Dokud zákazník používá internetové stránky v doméně www.apart.eu, jsou ukládány na koncovém zařízení uživatele (např. počítači, notebooku, smartphonu, tabletu) počítačová data (cookies), která slouží k ukládání informací za účelem jejich funkčnosti - např. ukládání údajů a ukládání předvoleb procházení. Účelem souborů cookies je usnadnit prohlížení zdrojů internetových stránek při následných návštěvách. Uživatel rozhoduje, které soubory cookies a jak jsou uloženy v nastavení prohlížeče (běžně používané: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Výchozí nastavení prohlížeče umožňuje ukládat soubory cookies.

Článek 5.  Kontrola zpracování osobních údajů

1. Správce zaručuje osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, plnění práv vyplývajících ze zákona, včetně práva na přístup k osobním údajům, opravu, změnu, vymazání nebo převedení, jakož i právo požadovat omezení zpracování osobních údajů či vznést námitky vůči tomuto zpracování v souladu s pravidly stanovenými v platných předpisech.
2. V případě dobrovolného souhlasu se zpracováním údajů má každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, právo odvolat souhlas s jejich zpracováním.
3. Osobní údaje zákazníků mohou být v případech nestanovených správcem nebo zákonem poskytovány třetím osobám pouze se souhlasem subjektu údajů.

Článek 6.  Předávání a zveřejňování osobních údajů

1. Údaje o zákaznících mohou být zveřejněny subjektům oprávněným k jejich obdržení podle příslušných právních předpisů, včetně příslušných soudních orgánů.
2. Osobní údaje zpracované subjektem skupiny Apart mohou být poskytovány mezi společnostmi skupiny Apart na základě dohody o společné správě.
3. Osobní údaje zákazníků mohou být poskytovány třetím osobám - v případech nestanovených správcem nebo zákonem - pouze se souhlasem subjektu údajů.
4. Osobní údaje mohou být převedeny do třetích zemí (mimo země, které patří do Evropské unie) v souvislosti s dodáním produktů objednaných zákazníky.